อยากรวยต้องวางแผน
สัมมนานี้เน้นการวางแผนที่จะทำให้เงินที่วางนิ่งอยู่ออกดอกผล